SmartForecasts

Hoofdlicentieovereenkomst

HOOFDLICENTIEOVEREENKOMST

1. Definities

“Aangesloten” betekent een bedrijf dat wordt gecontroleerd, onder gemeenschappelijke controle staat of dat de Klant controleert tijdens de periode van dergelijke controle. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent "controle" eigendom, direct of indirect, van meer dan 50% van de stemrechtverlenende effecten.

"Bèta-services" betekent diensten of functionaliteit die door Smart aan de Klant beschikbaar kunnen worden gesteld om naar eigen keuze te evalueren zonder extra kosten, die duidelijk zijn aangeduid als bèta, pilot, beperkte release, ontwikkelaarspreview, niet-productie, evaluatie of een vergelijkbare beschrijving.

"Kritische controlesoftware" betekent modules die het aantal geautoriseerde Gebruikers rapporteren en Smart de mogelijkheid geven om bepaald gebruik van de Software te controleren.

"Klantgegevens" betekent alle gegevens, informatie of materiaal die door de klant zijn ingediend.

"Documentatie" betekent Smart's elektronische en gedrukte gebruikershandleidingen, hulp- en trainingsmateriaal en andere documentatie voor de Software, die van tijd tot tijd door Smart kan worden bijgewerkt.

"Intellectuele eigendomsrechten" betekent alle octrooien en aanvragen daarvoor, auteursrechten, handelsmerken, domeinnaamrechten, handelsgeheimen en alle andere intellectuele eigendomsrechten.

"Wet" betekent alle lokale, staats-, nationale, administratieve en/of buitenlandse wetten, verdragen, voorschriften en/of bevelen die van toepassing zijn op een respectieve partij.

"Kwaadaardige code" betekent virussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts, agenten of programma's.

"Bestelformulier" betekent een besteldocument of ondertekend voorstel voor de aankoop van Diensten hieronder dat van tijd tot tijd wordt aangegaan tussen Smart en de Klant. Bestelformulieren worden geacht hierin door verwijzing te zijn opgenomen.

"Professionele diensten" betekent de professionele diensten beschreven in het toepasselijke Bestelformulier.

"Diensten" betekent gezamenlijk de Onderhouds- en Ondersteuningsdiensten en, indien van toepassing, de Professionele Diensten.

"Software" betekent SmartForecasts, SmartInterface en gerelateerde desktop- en clientserviceproducten die individueel door de Klant in licentie zijn gegeven en door Smart Software als download aan de Klant beschikbaar zijn gesteld.

"Abonnementsdiensten" betekent het webgebaseerde platform dat door Smart wordt geleverd onder een Bestelformulier.

 "Abonnementskosten" betekent de vergoedingen voor de Abonnementsdiensten die door de Klant zijn besteld op basis van een Bestelformulier.

"Belastingen" betekent alle lokale, staats-, federale of buitenlandse belastingen, heffingen, heffingen of soortgelijke overheidsheffingen van welke aard dan ook, inclusief btw, GST, accijnzen, verkoop-, gebruiks- of bronbelastingen.

"Gebruiker" betekent een werknemer, contractant of agent van de Klant en zijn Gelieerde Ondernemingen die door de Klant zijn gemachtigd om de Services namens de Klant te gebruiken.

 

 

2.Softwarelicentie en softwareonderhoudsservices.

 

2.1 Programmatuur Vergunning. U hebt het niet-exclusieve recht om de gedownloade software als volgt te installeren en te gebruiken:

a) de software gebruiken op één computer of werkstation per genoemde gelicentieerde gebruiker, op voorwaarde dat geen andere partijen die niet individueel door Smart Software zijn gelicentieerd de software gebruiken;

b) de software gebruiken in een netwerk- of op internet gebaseerde omgeving, zoals op een lokaal netwerk of een bestandsserver, op voorwaarde dat geen andere partijen die geen individuele licentie van Smart Software hebben, toegang krijgen tot de software;

c) de software naar eigen goeddunken gebruiken voor zakelijk of professioneel gebruik;

d) een redelijk aantal kopieën maken van de softwaredocumentatie, dwz de Release Notes, User's Guide en Database Guide, voor uw specifieke gebruik;

e) deze licentie permanent overdragen samen met de programmamedia en eventuele kopieën van de softwaredocumentatie aan een andere partij, op voorwaarde dat de andere partij akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst (als u de licentie overdraagt, moet u tegelijkertijd alle kopieën van de programmamedia en de softwaredocumentatie of vernietig dergelijk materiaal dat niet is overgedragen.) Als u het bezit van deze licentie en/of een kopie van het programma aan een andere partij overdraagt, wordt uw licentie om de software te gebruiken automatisch beëindigd.

U mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Software:

a) het gebruik van de software in timesharing, computerservicebedrijven of vergelijkbare omgevingen voor meerdere gebruikers aanbieden aan gebruikers die niet individueel zijn gelicentieerd door Smart Software;

b) kopieën maken van de software of programmamedia (met uitzondering van slechts één reservekopie);

c) het softwareprogramma of de softwaredocumentatie wijzigen, aanpassen of vertalen;

d) sublicenties of soortgelijke rechten in de software aan anderen verlenen;

e) de software aan anderen overdragen via een datacommunicatiemedium.

2.1. Levering van de Diensten. Smart zal: (i) de Onderhouds- en Ondersteuningsdiensten beschikbaar stellen aan de Klant overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst en het toepasselijke Bestelformulier gedurende de toepasselijke Termijn. Diensten omvatten:

a) Technische ondersteuning. Gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst zal Smart-personeel ondersteuning bieden via e-mail, telefoon en webconferenties voor kritieke en praktische problemen met betrekking tot de werking van de gebruiker. Om een ondersteuningsverzoek in te dienen, moet een e-mail worden verzonden naar ons ondersteuningsticketsysteem op ondersteuning@smartcorp.com.com of een telefoontje naar 617-489-2743. Ons klantenondersteuningsportaal is: https://smartcorp-jira.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1. Gebruikers kunnen de portal bezoeken om een ticket in te voeren, naar antwoorden te zoeken in onze kennisbank of om functieverzoeken in te voeren.

Ondersteuning voor telefonische en webconferenties wordt geboden tijdens de uren van 9.00 tot 17.00 uur ET van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen in de Verenigde Staten. Alle ingediende ondersteuningsverzoeken worden tijdens normale kantooruren binnen 4 uur opgevolgd door een reactie van het ondersteuningspersoneel. Smart zal echter commercieel redelijke inspanningen leveren om onmiddellijk op ondersteuningsverzoeken te reageren. We zullen alles in het werk stellen om snel te reageren tijdens kantooruren, maar we kunnen pas de volgende werkdag een reactie garanderen. Elk ondersteuningsverzoek dat geen verband houdt met de werking van het programma of een systeemgerelateerd probleem, wordt beschouwd als advies en/of aangepaste programmering en zal het onderwerp zijn van een overeengekomen werkopdracht.

b) Onderhoudsdiensten. Gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst zal Smart zorgen voor softwareonderhoud om ervoor te zorgen dat de software werkt in overeenstemming met de documentatie en redelijk foutloos is. Alle verstrekte software-updates worden via e-mail gedownload. Software-updates kunnen extra softwarefunctionaliteit bevatten die zonder extra kosten beschikbaar zal zijn.

2.2. Bepalingen voor eindgebruik van de federale overheid (indien van toepassing). Smart levert de Services, inclusief gerelateerde software en technologie, uitsluitend voor eindgebruik door de federale overheid in overeenstemming met het volgende: Technische gegevens van de overheid en softwarerechten met betrekking tot de Services omvatten alleen die rechten die gewoonlijk aan het publiek worden verstrekt zoals gedefinieerd in deze Overeenkomst. Deze gebruikelijke commerciële licentie wordt verstrekt in overeenstemming met FAR 12.211 (Technische gegevens) en FAR 12.212 (Software) en, voor transacties van het Ministerie van Defensie, DFAR 252.227-7015 (Technische gegevens – Commerciële items) en DFAR 227.7202.3 (Rechten op commerciële computerapparatuur). software of computersoftwaredocumentatie).

 

 

3.Vergoedingen:

 

3.1. Factuur en betaling. Tenzij anders vermeld in een Bestelformulier, zijn alle hieronder verschuldigde vergoedingen vermeld en betaalbaar in Amerikaanse dollars en (behalve vergoedingen die te goeder trouw worden betwist) dienen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur door de Klant te worden betaald. De Klant zal Smart voorzien van volledige en nauwkeurige factuur- en contactgegevens, inclusief een geldig e-mailadres voor ontvangst van facturen. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, zijn betalingsverplichtingen niet-opzegbaar en zijn betaalde vergoedingen niet-restitueerbaar en kunnen gekochte hoeveelheden niet worden verminderd tijdens de relevante Termijn.

 

3.2. Achterstallige betalingen. Zonder beperking van de rechten en rechtsmiddelen die hem ter beschikking staan onder deze Overeenkomst of door de wet, zal elke betaling die niet op de vervaldatum van de Klant is ontvangen, oplopen (behalve met betrekking tot kosten die dan redelijk en te goeder trouw worden betwist), kosten voor te late betaling tegen het tarief van 1,51 TP3T van het openstaande saldo per maand, of het maximale wettelijk toegestane tarief, afhankelijk van welke lager is, vanaf de datum waarop dergelijke betaling verschuldigd was tot de datum van betaling plus alle redelijke onkosten en vergoedingen voor inning. De klant is verplicht om het onbetwiste deel van elke betwiste factuur tijdig te betalen.

 

3.3. Belastingen. De kosten zijn exclusief belastingen. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle Belastingen in verband met de Diensten die op grond van deze Overeenkomst aan de Klant worden geleverd, met uitzondering van belastingen die aan Smart kunnen worden opgelegd op zijn inkomen, onroerendgoedbelasting en werknemers. Als Smart wettelijk verplicht is om dergelijke Belastingen te betalen of te innen, zal Smart de Klant factureren en zal de Klant dat bedrag betalen, tenzij de Klant Smart een geldig belastingvrijstellingscertificaat verstrekt dat is goedgekeurd door de juiste belastingdienst.

 

3.4. Opschorting van de dienst wegens niet-betaling. Als het account van de Klant meer dan dertig (30) dagen achterstallig is (behalve met betrekking tot kosten die onderhevig zijn aan een redelijk en te goeder trouw geschil), behoudt Smart zich, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die het mogelijk heeft onder deze Overeenkomst of door de wet, voor het recht om de licentie van de klant voor de software in te trekken totdat dergelijke bedragen volledig zijn betaald. Schorsing van de licentie ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om het verschuldigde saldo volledig te betalen.

 

3.5. Geschillen over facturering. Elk factureringsgeschil moet schriftelijk worden ingediend bij Smart binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur door de Klant en moet een redelijk gedetailleerde verklaring bevatten waarin de aard en het bedrag van de betwiste kosten worden beschreven, evenals de reden(en) waarom een tegoed of terugbetaling wordt aangevraagd. De klant zal met Smart samenwerken om de betwiste afschrijving(en) onmiddellijk aan te pakken en op te lossen. De klant erkent en stemt ermee in dat in het geval dat de klant geen geschil indient in overeenstemming hiermee, de klant afstand doet van alle rechten om een factuur te betwisten nadat dertig (30) dagen na het verstrijken van de factuurdatum zijn verstreken en dat de kosten op de factuur als correct en bindend worden beschouwd. op Klant. Niettegenstaande het voorgaande zal de Klant het onbetwiste deel van elke betwiste factuur tijdig betalen.

3.6. Verlengingskosten.  Tenzij anders vermeld op het Bestelformulier, blijft de verlengingsvergoeding hetzelfde gedurende de initiële termijn op het Bestelformulier. Na de initiële termijn wordt de verlengingsvergoeding verhoogd met 8% per jaar (dwz 1,08 x de vergoeding van voorgaande jaren).

 

 

4. Eigendomsrechten

 

4.1. Voorbehoud van rechten. Behoudens de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, behouden Smart en zijn licentiegevers al zijn/hun rechten, aanspraken en belangen in en op de Services voor, inclusief al zijn/hun gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Er worden geen rechten aan de Klant verleend behalve zoals hierin uitdrukkelijk uiteengezet.

 

4.2. Toekenning van rechten. Smart verleent de Klant hierbij een wereldwijd (onderworpen aan exportregelgeving), niet-exclusief, niet-overdraagbaar (behalve zoals uiteengezet in Sectie 10.5), recht om de Services en Documentatie te gebruiken, uitsluitend voor de interne zakelijke doeleinden van de Klant en Gelieerde Ondernemingen en uitsluitend gedurende de toepasselijke Termijn, onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

4.3. Verplichtingen van de klant; Beperkingen verlenen. Het is de Klant niet toegestaan: (i) afgeleide werken op basis van de Services of Documentatie te wijzigen, kopiëren of creëren; (ii) licentie, sublicentie, verkoop, doorverkoop, verhuur, lease, overdracht, toewijzen, distribueren, tijd delen, aanbieden in een servicebureau of anderszins de Services of Documentatie beschikbaar stellen aan een derde partij, anders dan aan Gebruikers zoals hierin toegestaan; (iii) enig deel van de Services of Documentatie reverse-engineeren of decompileren, inclusief maar niet beperkt tot software die door Smart wordt gebruikt bij het leveren van de Services en Documentatie, behalve voor zover wettelijk vereist; (iv) toegang tot de Diensten of Documentatie om een concurrerend of commercieel verkrijgbaar product of dienst te bouwen of om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Diensten te controleren, of voor enige andere benchmarking of concurrentiedoeleinden; (v) kenmerken, functies, integraties, interfaces of afbeeldingen van de Service of Documentatie kopiëren; (vi) de Services gebruiken in strijd met de Wet of buiten de reikwijdte van de rechten verleend in Sectie 4.2; (vii) in verband met de Diensten inbreukmakend, obsceen, bedreigend of anderszins onwettig of onrechtmatig materiaal verzenden of opslaan, inclusief materiaal dat privacyrechten schendt; (viii) Kwaadaardige code verzenden of opslaan in verband met de Diensten; (ix) de prestaties van de Services of de daarin vervatte gegevens verstoren of verstoren; of (x) proberen toegang te krijgen tot de Services of de gerelateerde systemen of netwerken op een manier die niet in de Documentatie is beschreven. De Klant zal: (a) als enige verantwoordelijk zijn voor de juistheid, kwaliteit en wettigheid van alle Klantgegevens; en (b) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Services te voorkomen en Smart onmiddellijk op de hoogte te stellen van dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van alle Gebruikers en Gelieerde Ondernemingen met betrekking tot deze Overeenkomst.

 

4.4. Eigendom en gebruik van klantgegevens. Klant bezit alle rechten, titels en belangen in en op al zijn Klantgegevens. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent de Klant Smart en zijn gelieerde ondernemingen een wereldwijd (onder voorbehoud van exportregelgeving), beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar (behalve zoals uiteengezet in artikel 10.5) recht op (i) gebruik, kopiëren, klantgegevens verzenden en weergeven om de klant de services te leveren, (ii) service- of technische problemen voorkomen of oplossen en/of de kritieke controlesoftware onderhouden, (iii) klantgegevens de-identificeren en samenvoegen om systeemstatistieken en andere statistische gegevens te analyseren en te rapporteren en (iv) de rechten van de partijen onder de Overeenkomst en Bestelformulier(en) af te dwingen. Klant behoudt zich alle rechten voor op Klantgegevens die niet uitdrukkelijk aan Smart zijn verleend.

 

4.5. Gebruik van klantinvoer. Klant verleent Smart een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrije licentie om elke suggestie, verbeteringsverzoek, aanbeveling, correctie of andere feedback van de Klant of de Gebruikers met betrekking tot de Services te gebruiken en op te nemen in de producten en services van Smart.

 

 

5. Vertrouwelijkheid.

 

5.1. Vertrouwelijke informatie. “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die door een partij (“Bekendmakende Partij”) aan de andere partij (“Ontvangende Partij”) wordt bekendgemaakt, hetzij mondeling of schriftelijk, die als vertrouwelijk is aangemerkt of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van openbaarmaking. Vertrouwelijke informatie van de klant omvat klantgegevens; Smart Vertrouwelijke Informatie omvat de Diensten en Documentatie; en Vertrouwelijke Informatie van elke partij omvat de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle Bestelformulieren (inclusief prijzen), evenals bedrijfs- en marketingplannen, technologie en technische informatie, productplannen en ontwerpen, en bedrijfsprocessen die door die partij worden bekendgemaakt. Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie die (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige verplichting jegens de Openbaarmakende partij, (ii) bekend was bij de Ontvangende partij vóór de openbaarmaking ervan door de Bekendmakende partij zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (iii) is ontvangen van een derde zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij. De Ontvangende Partij zal dezelfde mate van zorg gebruiken die zij gebruikt om de vertrouwelijkheid van haar eigen vertrouwelijke informatie van dezelfde soort te beschermen (maar niet minder dan redelijke zorg) om (a) geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te gebruiken voor enig doel buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst en (b) tenzij anderszins schriftelijk toegestaan door de Bekendmakende Partij, de toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te beperken tot die van haar en haar Gelieerde ondernemingen, medewerkers, adviseurs en contractanten die die toegang nodig hebben voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze overeenkomst en die vertrouwelijkheidsovereenkomsten met de ontvangende partij hebben ondertekend die bescherming bieden, of ethische verplichtingen hebben jegens de ontvangende partij, die niet wezenlijk minder beschermend zijn voor de vertrouwelijke informatie dan die in deze overeenkomst. Elke partij mag de voorwaarden van deze Overeenkomst en elk Bestelformulier vertrouwelijk bekendmaken aan elke feitelijke of potentiële financieringsbron of verkrijger. Niettegenstaande het voorgaande mag Smart de voorwaarden van deze Overeenkomst en elk toepasselijk Bestelformulier bekendmaken aan een onderaannemer of een externe softwareleverancier voor zover nodig om de verplichtingen van Smart jegens de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, onder voorwaarden van vertrouwelijkheid die wezenlijk even beschermend zijn als hierin uiteengezet. .

 

5.2. Gedwongen openbaarmaking. De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij bekendmaken voor zover wettelijk verplicht, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij vooraf op de hoogte stelt van de gedwongen openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijke assistentie verleent, bij de Bekendmakende Partij. kosten, indien de Bekendmakende Partij de openbaarmaking wenst te betwisten.

 

5.3. Systeembeveiliging. Indien Smart toegang wordt verleend tot computersysteem(en) of software van Klant (“IT Systeem”) in verband met de uitvoering van de Diensten, zal Smart het IT-systeembeveiligingsbeleid naleven en zal Smart geen beveiligings- of auditmaatregelen van de Klant manipuleren, compromitteren of omzeilen.

 

 

6. Verklaringen, garanties, exclusieve rechtsmiddelen en disclaimers.

 

6.1. Garanties.

(a) Elke partij garandeert dat zij de bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en, in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, zal voldoen aan alle wetten die op haar van toepassing zijn met betrekking tot gegevensprivacy, internationale communicatie en de overdracht van technische of persoonlijke gegevens .

 

(b) Smart garandeert dat gedurende de toepasselijke Looptijd (i) de Software materieel zal werken in overeenstemming met de Documentatie; (ii) de functionaliteit van de Software zal niet wezenlijk worden verminderd tijdens de toepasselijke Onderhouds- en Ondersteuningstermijn; en (iii) hij zal commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om de introductie van Kwaadaardige Code in de systemen van de Klant te voorkomen (met uitzondering van enige Kwaadaardige Code die door de Klant of zijn Gebruikers is ingediend bij de Dienst).

 

(c) Smart vertegenwoordigt garanties en convenanten dat: (i) het alle rechten, titels, licenties, intellectuele eigendom, toestemmingen en goedkeuringen heeft en zal hebben die nodig zijn in verband met zijn prestaties onder deze Overeenkomst en om de Klant de rechten te verlenen die hieronder worden verleend, en (ii) noch de Diensten, noch de levering of het gebruik daarvan zoals beoogd in deze Overeenkomst, maken of zullen inbreuk maken op, schenden, schenden of op enigerlei wijze in strijd zijn met of inbreuk maken op of ongeautoriseerd gebruik of verduistering vormen van enig intellectueel eigendom van een derde partij. Deze niet-inbreukgarantie is niet onderworpen aan een garantieperiode en blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

 

6.2. Exclusieve remedies. Als het enige rechtsmiddel van de Klant en de enige aansprakelijkheid van Smart voor schending van de garanties uiteengezet in Sectie 6.1 (b) (i) en (ii), (i) zal Smart de niet-conforme Software corrigeren zonder extra kosten voor de Klant of (ii) in het geval dat Smart niet in staat is dergelijke tekortkomingen te verhelpen na inspanningen te goeder trouw, zal Smart de door de Klant betaalde bedragen terugbetalen die zijn toe te schrijven aan de defecte Software vanaf de datum waarop Smart een dergelijke kennisgeving heeft ontvangen. Om aanspraak te kunnen maken op garantieoplossingen, moet de Klant gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Smart melden, maar niet later dan zestig (60) dagen na de eerste datum waarop het gebrek door de Klant is vastgesteld.

 

6.3. DISCLAIMERS. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, NEITHER PARTY MAKES ANY WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, AND EACH PARTY SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW. EACH PARTY DISCLAIMS ALL LIABILITY AND INDEMNIFICATION OBLIGATIONS FOR ANY HARM OR DAMAGES CAUSED BY ANY THIRD-PARTY HOSTING PROVIDERS. SMART DOES NOT WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED. THIS SERVICE AND DOCUMENTATION ARE LICENSED “AS IS,” AND YOU ASSUME THE ENTIRE RISK AS TO THEIR QUALITY, PERFORMANCE AND RESULTS.  YOU ARE ADVISED TO CHECK AND VALIDATE YOUR WORK.  IN NO EVENT WILL SMART SOFTWARE OR ANYONE ELSE WHO HAS BEEN INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION OR DELIVERY OF THIS SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE. THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, ORAL OR WRITTEN, EXPRESS, OR IMPLIED.

 

 

7. Wederzijdse vrijwaring.

 

7.1. Vrijwaring door Smart. Smart zal de Klant, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en aannemers onschadelijk verdedigen tegen claims, eisen, rechtszaken of procedures van derden ("Claims") tegen de Klant die beweren dat het gebruik van de Service zoals hieronder overwogen inbreuk maakt op een auteursrecht, een Amerikaanse octrooi verleend op de Ingangsdatum, of een handelsmerk van een derde partij, en zal alle kosten en schadevergoedingen betalen die uiteindelijk door een bevoegde rechtbank aan de Klant zijn toegekend als gevolg van een dergelijke Claim; op voorwaarde echter dat de Klant: (i) Smart onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de Claim; (ii) geeft Smart de volledige zeggenschap over de verdediging en schikking van de Claim (op voorwaarde dat Smart geen enkele Claim mag schikken tenzij het de Klant onvoorwaardelijk ontheft van alle aansprakelijkheid); en (iii) biedt Smart, op kosten van Smart, alle redelijke assistentie. Smart is niet verplicht de Klant schadeloos te stellen in het geval van: (a) wijziging van de Software door de Klant, zijn werknemers of Gebruikers in strijd met de verplichtingen van de Klant of als gevolg van enige verboden activiteit zoals hierin uiteengezet; (b) gebruik van de Software op een ongeoorloofde manier of op een manier die niet in overeenstemming is met de Documentatie; of (c) gebruik van de Software in combinatie met enig ander product of dienst die niet door Smart wordt geleverd. Als de Klant wordt verboden de Software te gebruiken of als Smart redelijkerwijs gelooft dat er een Claim zal komen, heeft Smart het recht, naar eigen goeddunken, om voor de Klant het recht te verkrijgen om het gebruik van de Software voort te zetten of om de Software zodanig te vervangen of aan te passen dat dat het niet langer inbreuk maakt. Als geen van de voorgaande opties redelijkerwijs beschikbaar is voor Smart, kan deze Overeenkomst worden beëindigd naar goeddunken van Smart, en is de enige aansprakelijkheid van Smart het verstrekken van een pro-rata terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen voor de Software en Diensten die zouden worden geleverd. verstrekt na de ingangsdatum van de beëindiging.

 

7.2. Vrijwaring door Klant. De klant zal Smart, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en aannemers vrijwaren van claims tegen Smart die beweren dat de klantgegevens inbreuk maken op de rechten van, of schade hebben berokkend aan, een derde partij of in strijd zijn met enige wet, en zal alle kosten betalen en schadevergoeding die uiteindelijk aan Smart is toegekend door een bevoegde rechtbank als gevolg van een dergelijke claim; op voorwaarde echter dat Smart: (i) de Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de Claim; (ii) de Klant de volledige zeggenschap geeft over de verdediging en afwikkeling van de Claim (op voorwaarde dat de Klant een Claim niet mag schikken tenzij hij Smart onvoorwaardelijk ontheft van alle aansprakelijkheid); en (iii) biedt de Klant, op kosten van de Klant, alle redelijke assistentie.

 

 

8.Beperking van aansprakelijkheid

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET EN BEHALVE MET BETREKKING TOT VRIJWARING OF VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN VAN EEN VAN DE PARTIJEN EN/OF SCHENDING VAN SECTIE 4.3 OF BETALINGSVERPLICHTINGEN DOOR DE KLANT, ZAL IN GEEN GEVAL (A) EEN VAN DE PARTIJEN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE, ECHTER VEROORZAAKT OF WINSTDERVING, GEBRUIKSVERLIES, KOSTEN VAN GEGEVENSRECONSTRUCTIE, KOSTEN VAN AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN, OF OP ENIGE WIJZE IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS EEN DERGELIJKE PARTIJ EERDER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE, OF (B) DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN VAN DE PARTIJEN (OF DE DERDE LICENTIEGEVERS VAN SMART) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, OVERSCHRIJDEN DE ONDERHOUDSKOSTEN DIE DAADWERKELIJK DOOR DE KLANT ZIJN BETAALD TIJDENS DE ONMIDDELLIJK VOORGAANDE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN VOOR DE ABONNEMENTSSERVICE WAARUIT DE CLAIM VOORTVLOEIT.

 

 

9. Termijn en beëindiging.

 

9.1. Contractduur en Bestelformulier(en). De looptijd van deze Overeenkomst begint op de Ingangsdatum en loopt door totdat alle Bestelformulieren zijn verlopen of anderszins zijn beëindigd (“Termijn”). De Termijn voor elk Bestelformulier begint op de ingangsdatum van het toepasselijke Bestelformulier en loopt door zoals daarin uiteengezet, en wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende termijnen, tenzij een van de partijen de andere partij schriftelijk op de hoogte stelt van niet-verlenging ten minste negentig ( 90) dagen voorafgaand aan het verstrijken van de dan geldende Onderhoudstermijn.

 

9.2. Beëindiging. Either party may terminate this Agreement: (i) upon sixty (60) days prior written notice to the other party of a material breach by the other party if such breach remains uncured at the expiration of such notice period, or (ii) immediately in the event the other party becomes the subject of a petition in bankruptcy or any other proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation or assignment for the benefit of creditors. In the event the Agreement is terminated, all Order Forms are simultaneously terminated.

 

9.3. Effect van beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant, vanaf de datum van een dergelijke beëindiging, onmiddellijk stoppen met toegang tot en anderszins gebruik van de toepasselijke Service (behalve zoals toegestaan onder Sectie 9.4) en Slimme Vertrouwelijke Informatie. Beëindiging om welke reden dan ook ontheft de Klant niet van de verplichting om vergoedingen te betalen die zijn opgebouwd of verschuldigd zijn aan Smart vóór de ingangsdatum van beëindiging. Bij beëindiging door Smart zal de Klant alle onbetaalde vergoedingen betalen voor de periode voorafgaand aan en tot de ingangsdatum van de beëindiging. Bij beëindiging door de Klant zal Smart de Klant alle vooruitbetaalde vergoedingen voor de betrokken Service terugbetalen die na de ingangsdatum van de beëindiging zouden worden geleverd.

 

 

10.Algemene bepalingen

 

10.1. Naleving van export. De Services, Documentatie en andere technologie die Smart beschikbaar stelt, en afgeleiden daarvan, kunnen onderworpen zijn aan exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Elke partij verklaart dat ze niet voorkomt op een lijst van geweigerde partijen van de Amerikaanse overheid. De Klant zal Gebruikers niet toestaan om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enige Service of Documentatie in een land onder embargo van de VS of in strijd met enige Amerikaanse exportwet of -regelgeving.

 

10.2. Aanvraag van de werknemer. Elke partij verbindt zich ertoe om gedurende de Looptijd en gedurende een periode van zes (6) maanden na het verstrijken van de Looptijd niet specifiek werknemers van de andere partij te werven of te trachten weg te lokken. Het voorgaande mag echter niet worden opgevat als een beperking of belemmering voor een van beide partijen om werknemers van de andere partij in dienst te nemen die reageren op een algemeen verzoek om tewerkstelling door de partij, op voorwaarde dat een dergelijk verzoek niet opzettelijk is gericht op of is opgesteld met het oog op specifieke het aantrekken van werknemers van de andere partij.

 

10.3. Publiciteit. Smart mag klantnamen en logo's in klantenlijsten gebruiken www.smartcorp.com/customers. Geen van de partijen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij advertenties, verkooppromoties, persberichten en andere publiciteit publiceren met betrekking tot deze Overeenkomst of de Diensten die hieronder worden uitgevoerd. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal Smart onmiddellijk alle gebruik van de naam, het logo en enig ander intellectueel eigendom van de Klant van de Klant staken.

 

10.4. Volledige overeenkomst en rangorde. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen de Klant en Smart met betrekking tot het gebruik door de Klant van Diensten en Documentatie en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Tenzij hierin anders bepaald, zal geen enkele wijziging, wijziging of verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst van kracht zijn tenzij schriftelijk en ondertekend door de partijen. De voorwaarden van deze Overeenkomst hebben voorrang op en vervangen alle voorgedrukte voorwaarden, voorwaarden of materiaal op de voorzijde of achterzijde van een inkooporder van de Klant. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen de volgende documenten, is de volgorde van prioriteit: (i) het toepasselijke Bestelformulier; (ii) deze Overeenkomst; en (iii) de Documentatie.

 

10.5. Opdracht. Geen van beide partijen mag haar rechten of verplichtingen hieronder overdragen, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (niet op onredelijke gronden onthouden, geconditioneerd of vertraagd); op voorwaarde echter dat elke partij deze Overeenkomst in zijn geheel (samen met alle Bestelformulieren), zonder toestemming van de andere partij, mag overdragen aan haar Gelieerde Onderneming of in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al haar activa . Niettegenstaande het voorgaande, als een partij wordt overgenomen door, vrijwel al haar activa verkoopt aan, of een wijziging van zeggenschap ondergaat ten gunste van, een directe concurrent van de andere partij, dan kan die andere partij deze Overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving. In het geval van een dergelijke beëindiging zal Smart aan de Klant alle vooruitbetaalde vergoedingen voor Onderhoudsdiensten terugbetalen die kunnen worden toegerekend aan de rest van de dan geldende S-termijn voor de periode na de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging. Behoudens het voorgaande, zal deze Overeenkomst bindend zijn en ten goede komen aan de partijen, hun respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

 

10.6. Relatie van de partijen. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen. Er zijn geen derde begunstigden onder deze Overeenkomst.

 

10.7. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de ander voor enige vertraging of niet-nakoming van deze overeenkomst (met uitzondering van betalingsverplichtingen) als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke macht van die partij, met inbegrip van natuurrampen, overheidshandelingen, overstromingen, brand, aardbevingen, burgerlijke onrust, daden van terreur, stakingen of andere arbeidsproblemen (met uitzondering van die waarbij de werknemers van een dergelijke partij betrokken zijn), materiële inperking, verslechtering of onderbreking van telecommunicatie- en internetdiensten die ertoe leiden dat Smart niet in staat is om de Diensten te leveren en denial of service-aanvallen.

 

10.8. Vrijstelling. Geen enkele tekortkoming of vertraging door een van de partijen bij het uitoefenen van enig recht onder deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van dat recht of enig ander recht. Elke verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst moet schriftelijk zijn en door elke partij worden ondertekend. Een verklaring van afstand bij een bepaalde gelegenheid mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel bij een toekomstige gelegenheid. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst, zijn de hierin geboden rechtsmiddelen een aanvulling op, en niet exclusief, enige andere rechtsmiddelen van een partij bij de wet of in billijkheid.

 

10.9. Toepasselijk recht; Locatie. Deze overeenkomst en elke claim, controverse, recht, verplichting of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of een bestelformulier wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Massachusetts, VS, zonder rekening te houden met wetsconflicten principes. De partijen komen overeen dat de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing zijn op deze overeenkomst. De partijen doen afstand van elk recht op juryrechtspraak in verband met enige actie of rechtszaak die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst.

 

10.10. Mededelingen. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, moeten alle kennisgevingen (behalve voor routinematige zakelijke communicatie, bijv. kennisgevingen van verlenging en informatie, onderhoudsvensters) schriftelijk worden gedaan en worden verzonden via aangetekende of aangetekende post, met een ontvangstbewijs, of per koeriersdienst. Kennisgevingen aan Smart moeten worden gericht aan de Chief Financial Officer, met een kopie aan de Chief Executive Officer, op de hoofdvestiging van Smart zoals hierboven in de eerste paragraaf van deze Overeenkomst is uiteengezet. Kennisgevingen aan de Klant moeten worden gericht aan de hoofdvestiging zoals hierboven vermeld in de eerste paragraaf van deze Overeenkomst.

 

10.11. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank in strijd wordt geacht met de wet, wordt de bepaling als nietig beschouwd en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht.

 

10.12. tegenhangers; Elektronische handtekeningen. Deze Overeenkomst en elk Bestelformulier kunnen worden uitgevoerd en geleverd in een willekeurig aantal tegenhangers, die elk als origineel worden beschouwd, maar die allemaal samen één en hetzelfde instrument vormen en, ongeacht hun datum van uitvoering, worden geacht van kracht zijn vanaf de ingangsdatum (tenzij een dergelijk document uitdrukkelijk anders bepaalt).

 

Verbeter de forecasting nauwkeurigheid, elimineer overtollige voorraad en maximaliseer service levels

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over Smart IP&O

Vraag ons naar onze gecertificeerde ERP-integraties


  Naam *


  Functietitel *


  Bedrijf *


  Werk email *


  Telefoon *


  Stuur mij meer informatie
  Plan mijn gratis demo