Smart Software

Master SAAS-overeenkomst

MASTER SAAS/SERVICE-OVEREENKOMST

 

Smart Software Master Software as a Service and Services Agreement

1. Definities

 

“Aangesloten” betekent een bedrijf dat wordt gecontroleerd, onder gemeenschappelijke controle staat of dat de Klant controleert tijdens de periode van dergelijke controle. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent "controle" eigendom, direct of indirect, van meer dan 50% van de stemrechtverlenende effecten.

"Bèta-services" betekent diensten of functionaliteit die door Smart aan de Klant beschikbaar kunnen worden gesteld om naar eigen keuze te evalueren zonder extra kosten, die duidelijk zijn aangeduid als bèta, pilot, beperkte release, ontwikkelaarspreview, niet-productie, evaluatie of een vergelijkbare beschrijving.

"Kritische controlesoftware" betekent modules die het aantal geautoriseerde gebruikers rapporteren en Smart de mogelijkheid bieden om bepaald gebruik van de Abonnementsdiensten te controleren.

"Klantgegevens" betekent alle gegevens, informatie of materiaal die door de Klant zijn ingediend.

"Documentatie" betekent Smart's elektronische en gedrukte gebruikershandleidingen, hulp- en trainingsmateriaal en andere documentatie voor de Abonnementsdiensten, die van tijd tot tijd door Smart kan worden bijgewerkt.

"Intellectuele eigendomsrechten" betekent alle patenten en toepassingen daarvoor, auteursrechten, handelsmerken, domeinnaamrechten, handelsgeheimen en alle andere intellectuele eigendomsrechten.

"Wet" betekent alle lokale, staats-, nationale, administratieve en/of buitenlandse wetten, verdragen, voorschriften en/of bevelen die van toepassing zijn op een respectieve partij.

"Kwaadaardige code" betekent virussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts, agenten of programma's.

"Bestelformulier" betekent een besteldocument of ondertekend voorstel voor de aankoop van Diensten hieronder die van tijd tot tijd tussen Smart of Smart-wederverkoper en de Klant worden aangegaan. Bestelformulieren worden geacht hierin te zijn opgenomen door middel van verwijzing.

"Professionele diensten" betekent de professionele diensten die worden beschreven in het toepasselijke Bestelformulier dat wordt geleverd door Smart of Smart-wederverkoper.

"Diensten" betekent gezamenlijk de Abonnementsdiensten en, indien van toepassing, de Professionele Diensten.

"Abonnementsdiensten" betekent het webgebaseerde platform dat door Smart wordt geleverd onder een Bestelformulier.

“SLA” betekent het Beschikbaarheidsbeleid op ondersteunings- en serviceniveau bijgevoegd als Bijlage A, dat van tijd tot tijd door Smart kan worden bijgewerkt, onderhevig aan de garantie in Paragraaf 6.1 (ii) die een wezenlijke afname van de functionaliteit verbiedt, wat voor de SLA zal worden opgevat als een verbod een wezenlijke afname van de uptimeverplichtingen, beveiliging of betrouwbaarheid van het back-up- en herstelproces.

"Abonnementskosten" betekent de vergoedingen voor de Abonnementsdiensten die door de Klant zijn besteld op grond van een Bestelformulier.

"Belastingen" betekent alle lokale, staats-, federale of buitenlandse belastingen, heffingen, accijnzen of soortgelijke overheidsbelastingen van welke aard dan ook, inclusief btw, GST, accijnzen, verkoop-, gebruiks- of bronbelastingen.

"Gebruiker" betekent een werknemer, contractant of agent van de Klant en zijn Gelieerde Ondernemingen die door de Klant is gemachtigd om de Services namens de Klant te gebruiken.

 

 

2.De abonnementsdiensten.

 

2.1. Levering van de Diensten. Smart zal: (i) de Abonnementsdiensten beschikbaar stellen aan de Klant in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en het toepasselijke Bestelformulier tijdens de toepasselijke Abonnementsperiode; (ii) standaardondersteuning bieden voor de Abonnementsservices zonder extra kosten, en/of geüpgradede ondersteuning indien gekocht.

 

2.2. Bèta-services. Van tijd tot tijd kan Smart Beta-services kosteloos ter beschikking stellen aan de Klant. De Klant kan naar eigen goeddunken ervoor kiezen om dergelijke Bètadiensten al dan niet uit te proberen. Bètaservices zijn bedoeld voor evaluatiedoeleinden en niet voor productiegebruik, worden niet ondersteund en kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden. Bètaservices worden geleverd "AS IS" (zonder enige verklaringen, garanties of vrijwaringen) en worden niet beschouwd als "Services" onder deze Overeenkomst, maar alle beperkingen, Slimme reservering van rechten en Klantverplichtingen met betrekking tot de Services, en gebruik van gerelateerde derde- Partijsoftware, is eveneens van toepassing op het gebruik door de Klant van Bètaservices. Tenzij anders vermeld, verloopt elke proefperiode van Beta Services op de eerste van een jaar vanaf de startdatum van de proef of de datum waarop een versie van de Beta Services algemeen beschikbaar wordt zonder de toepasselijke aanduiding van de Beta Services. Smart kan de bètadiensten op elk moment naar eigen goeddunken beëindigen en mag deze nooit algemeen beschikbaar stellen. Smart is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een bètaservice.

 

2.3. Bepalingen voor eindgebruik van de federale overheid (indien van toepassing). Smart levert de Abonnementsdiensten, inclusief gerelateerde software en technologie, voor eindgebruik door de federale overheid, uitsluitend in overeenstemming met het volgende: Technische gegevens en softwarerechten van de overheid met betrekking tot de Abonnementsdiensten omvatten alleen de rechten die gewoonlijk aan het publiek worden verleend zoals gedefinieerd in deze Overeenkomst. Deze gebruikelijke commerciële licentie wordt verstrekt in overeenstemming met FAR 12.211 (Technische gegevens) en FAR 12.212 (Software) en, voor transacties van het Ministerie van Defensie, DFAR 252.227-7015 (Technische gegevens – Commerciële artikelen) en DFAR 227.7202.3 (Rights in Commercial Computer software of computersoftwaredocumentatie).

 

 

3.Vergoedingen:

 

3.1. Factuur en betaling. Tenzij anders vermeld in een Bestelformulier, zijn alle verschuldigde vergoedingen hieronder vermeld en betaalbaar in Amerikaanse dollars en (behalve vergoedingen die te goeder trouw kunnen worden betwist) binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur door de Klant. Klant zal Smart voorzien van volledige en nauwkeurige facturerings- en contactgegevens, inclusief een geldig e-mailadres voor ontvangst van facturen. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, zijn betalingsverplichtingen niet opzegbaar en betaalde vergoedingen kunnen niet worden gerestitueerd en gekochte hoeveelheden kunnen niet worden verminderd tijdens de relevante Abonnementsperiode.

 

3.2. Achterstallige betalingen. Zonder beperking van de rechten en rechtsmiddelen die hem op grond van deze Overeenkomst of de wet ter beschikking staan, zal elke betaling die niet op de vervaldatum van de Klant is ontvangen (behalve met betrekking tot kosten die dan in redelijkheid en te goeder trouw worden betwist), te late kosten met een tarief van 1,51 TP2T van het uitstaande saldo per maand, of het wettelijk toegestane maximumtarief, indien dit lager is, vanaf de datum waarop een dergelijke betaling verschuldigd was tot de datum van betaling plus alle redelijke kosten en vergoedingen voor inning. De klant is verplicht het onbetwiste deel van een betwiste factuur tijdig te betalen.

 

3.3. Belastingen. De kosten zijn exclusief belastingen. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle Belastingen in verband met de Diensten die aan de Klant worden geleverd onder deze Overeenkomst, met uitzondering van belastingen die Smart op zijn inkomsten, onroerendgoedbelasting en werknemers kan heffen. Als Smart wettelijk verplicht is om dergelijke Belastingen te betalen of te innen, zal Smart de Klant factureren en zal de Klant dat bedrag betalen, tenzij de Klant Smart een geldig certificaat van belastingvrijstelling verstrekt dat is goedgekeurd door de bevoegde belastingautoriteit.

 

3.4. Opschorting van de dienst wegens niet-betaling. Als het account van de Klant meer dan dertig (30) dagen achterstallig is (behalve met betrekking tot kosten die onderhevig zijn aan een redelijk en te goeder trouw geschil), behoudt Smart zich, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die het mogelijk heeft op grond van deze Overeenkomst of de wet, het recht om de toegang van de Klant tot de Diensten op te schorten totdat deze bedragen volledig zijn betaald. Opschorting van diensten ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om de Diensten volledig te betalen.

 

3.5. Geschillen over facturering. Elk geschil over facturering moet schriftelijk worden ingediend bij Smart of Smart-wederverkoper binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur door de Klant en een redelijk gedetailleerde verklaring bevatten waarin de aard en het bedrag van de betwiste kosten en de reden ( s) waarom een krediet of terugbetaling wordt gevraagd. De Klant zal met Smart samenwerken om de betwiste afschrijving(en) onmiddellijk aan te pakken en te proberen op te lossen. De klant erkent en stemt ermee in dat in het geval dat de klant geen geschil indient in overeenstemming hiermee, de klant afziet van alle rechten om een factuur te betwisten nadat dertig (30) dagen na een dergelijke factuurdatum is verstreken en de kosten op de factuur als correct en bindend worden beschouwd op Klant. Niettegenstaande het voorgaande, zal de Klant het onbetwiste deel van elke betwiste factuur tijdig betalen.

3.6. Verlengingskosten.  Tenzij anders vermeld op het Bestelformulier, wordt de verlengingsvergoeding met 8% per jaar verhoogd (dwz 1,08 x de vergoeding van het voorgaande jaar).

 

4. Eigendomsrechten

 

4.1. Voorbehoud van rechten. Behoudens de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, behouden Smart en haar licentiegevers al hun/hun rechten, titels en belangen in en op de Services voor, inclusief al haar/hun gerelateerde Intellectuele eigendomsrechten. Er worden hieronder geen rechten aan de Klant verleend, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

 

4.2. Toekenning van rechten. Smart verleent de Klant hierbij een wereldwijd (onder voorbehoud van exportregelgeving), niet-exclusief, niet-overdraagbaar (behalve zoals uiteengezet in artikel 10.5), het recht om de Services en Documentatie te gebruiken, uitsluitend voor de interne zakelijke doeleinden van de Klant en Gelieerde ondernemingen en uitsluitend gedurende de toepasselijke Abonnementsperiode, onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

4.3. Verplichtingen van de klant; Beperkingen verlenen. De Klant zal niet: (i) afgeleide werken wijzigen, kopiëren of creëren op basis van de Diensten of Documentatie; (ii) de Services of Documentatie in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, timeshare, aanbieden in een servicebureau of anderszins de Services of Documentatie beschikbaar stellen aan een derde partij, anders dan aan Gebruikers zoals hierin is toegestaan; (iii) reverse-engineering of decompilatie van enig deel van de Services of Documentatie, inclusief maar niet beperkt tot software die door Smart wordt gebruikt bij het leveren van de Services en Documentatie, behalve voor zover wettelijk vereist; (iv) toegang te krijgen tot de Diensten of Documentatie om een concurrerend of commercieel verkrijgbaar product of dienst te bouwen of om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Diensten te bewaken, of voor andere benchmarking- of concurrerende doeleinden; (v) alle kenmerken, functies, integraties, interfaces of afbeeldingen van de Service of Documentatie kopiëren; (vi) de Diensten gebruiken in strijd met de Wetten of buiten de reikwijdte van de rechten die worden verleend in Sectie 4.2; (vii) in verband met de Services inbreukmakend, obsceen, bedreigend of anderszins onwettig of onrechtmatig materiaal verzenden of opslaan, inclusief materiaal dat privacyrechten schendt; (viii) kwaadaardige code verzenden of opslaan in verband met de Services; (ix) de prestaties van de Services of de daarin vervatte gegevens verstoren of verstoren; of (x) proberen toegang te krijgen tot de Services of de bijbehorende systemen of netwerken op een manier die niet in de Documentatie is uiteengezet. De Klant zal: (a) als enige verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en wettigheid van alle Klantgegevens; en (b) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Diensten te voorkomen en Smart onmiddellijk op de hoogte te stellen van dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van alle Gebruikers en Aangeslotenen met betrekking tot deze Overeenkomst.

 

4.4. Eigendom en gebruik van klantgegevens. Klant bezit alle rechten, titels en belangen in en op al zijn Klantgegevens. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent de Klant Smart en zijn gelieerde ondernemingen een wereldwijd (onder voorbehoud van exportregelgeving), beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar (behalve zoals uiteengezet in artikel 10.5) recht op (i) gebruik, kopiëren, klantgegevens verzenden en weergeven om de klant de services te leveren, (ii) service- of technische problemen voorkomen of oplossen en/of de kritieke controlesoftware onderhouden, (iii) klantgegevens de-identificeren en samenvoegen om systeemstatistieken en andere statistische gegevens te analyseren en te rapporteren en (iv) de rechten van de partijen onder de Overeenkomst en Bestelformulier(en) af te dwingen. Klant behoudt zich alle rechten voor op Klantgegevens die niet uitdrukkelijk aan Smart zijn verleend.

 

4.5. Gebruik van klantinvoer. De Klant verleent Smart een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om suggesties, verzoeken tot verbetering, aanbeveling, correctie of andere feedback van de Klant of de Gebruikers met betrekking tot de Services te gebruiken en op te nemen in de producten en diensten van Smart.

 

5.Vertrouwelijkheid

 

5.1. Vertrouwelijke informatie. “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die door een partij (“Bekendmakende Partij”) aan de andere partij (“Ontvangende Partij”) wordt bekendgemaakt, hetzij mondeling of schriftelijk, die als vertrouwelijk is aangemerkt of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van openbaarmaking. Vertrouwelijke informatie van de klant omvat klantgegevens; Smart Vertrouwelijke Informatie omvat de Diensten en Documentatie; en Vertrouwelijke Informatie van elke partij omvat de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle Bestelformulieren (inclusief prijzen), evenals bedrijfs- en marketingplannen, technologie en technische informatie, productplannen en ontwerpen, en bedrijfsprocessen die door die partij worden bekendgemaakt. Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie die (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige verplichting jegens de Openbaarmakende partij, (ii) bekend was bij de Ontvangende partij vóór de openbaarmaking ervan door de Bekendmakende partij zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (iii) is ontvangen van een derde zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij. De Ontvangende Partij zal dezelfde mate van zorg gebruiken die zij gebruikt om de vertrouwelijkheid van haar eigen vertrouwelijke informatie van dezelfde soort te beschermen (maar niet minder dan redelijke zorg) om (a) geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te gebruiken voor enig doel buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst en (b) tenzij anderszins schriftelijk toegestaan door de Bekendmakende Partij, de toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te beperken tot die van haar en haar Gelieerde ondernemingen, medewerkers, adviseurs en contractanten die die toegang nodig hebben voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze overeenkomst en die vertrouwelijkheidsovereenkomsten met de ontvangende partij hebben ondertekend die bescherming bieden, of ethische verplichtingen hebben jegens de ontvangende partij, die niet wezenlijk minder beschermend zijn voor de vertrouwelijke informatie dan die in deze overeenkomst. Elke partij mag de voorwaarden van deze Overeenkomst en elk Bestelformulier vertrouwelijk bekendmaken aan elke feitelijke of potentiële financieringsbron of verkrijger. Niettegenstaande het voorgaande mag Smart de voorwaarden van deze Overeenkomst en elk toepasselijk Bestelformulier bekendmaken aan een onderaannemer of een externe softwareleverancier voor zover nodig om de verplichtingen van Smart jegens de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, onder voorwaarden van vertrouwelijkheid die wezenlijk even beschermend zijn als hierin uiteengezet. .

 

5.2. Gedwongen openbaarmaking. De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij bekendmaken voor zover wettelijk verplicht, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij vooraf op de hoogte stelt van de gedwongen bekendmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijke hulp geeft, op verzoek van de Bekendmakende Partij. kosten, indien de Bekendmakende Partij de bekendmaking wenst aan te vechten.

 

5.3. Systeembeveiliging. Indien Smart toegang wordt verleend tot computersysteem(en) of software van Klant (“IT Systeem”) in verband met de uitvoering van de Services, zal Smart voldoen aan het beveiligingsbeleid van het IT-systeem en zal het niet knoeien met, compromitteren van of het omzeilen van beveiligings- of auditmaatregelen die door de Klant worden gebruikt.

 

6. Verklaringen, garanties, exclusieve rechtsmiddelen en disclaimers.

 

6.1. Garanties.

(a) Elke partij garandeert dat zij de bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en, in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, zal voldoen aan alle wetten die op haar van toepassing zijn met betrekking tot gegevensprivacy, internationale communicatie en de overdracht van technische of persoonlijke gegevens .

 

(b) Smart garandeert dat tijdens de toepasselijke Abonnementsperiode (i) de Abonnementsdienst materieel zal presteren in overeenstemming met de Documentatie; (ii) de functionaliteit van de Abonnementsdienst zal niet wezenlijk worden verminderd tijdens de toepasselijke Abonnementsperiode; en (iii) het commercieel redelijke inspanningen zal leveren om de introductie van kwaadaardige code in de systemen van de klant te voorkomen (met uitzondering van eventuele kwaadaardige code die door de klant of zijn gebruikers aan de service is verstrekt).

 

(c)         Slim verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat: (i) hij alle rechten, titels, licenties, intellectuele eigendom, toestemmingen en goedkeuringen heeft en zal hebben die nodig zijn in verband met zijn prestaties onder deze Overeenkomst en om de Klant de hieronder verleende rechten te verlenen, en (ii) noch de Services, noch de levering of het gebruik daarvan zoals bedoeld in deze Overeenkomst, zullen inbreuk maken op, inbreuk maken op, inbreuk maken op of op enigerlei wijze in strijd zijn met of inbreuk maken op of het ongeoorloofde gebruik of onrechtmatige toe-eigening vormen van enig intellectueel eigendom van een derde partij. Deze niet-inbreukgarantie is niet onderworpen aan een garantieperiode en blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

 

6.2. Exclusieve remedies. Als het exclusieve rechtsmiddel van de Klant en Smart's enige aansprakelijkheid voor schending van de garanties uiteengezet in Artikel 6.1 (b)(i) en (ii), (i) zal Smart de niet-conforme Abonnementsservice corrigeren zonder extra kosten voor de Klant of (ii ) in het geval dat Smart dergelijke tekortkomingen na te goeder trouw niet kan corrigeren, zal Smart de betaalde bedragen van de Klant terugbetalen die toe te schrijven zijn aan de defecte Abonnementsdienst vanaf de datum waarop Smart een dergelijke kennisgeving heeft ontvangen. Om in aanmerking te komen voor herstel van de garantie, moet de Klant gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Smart melden, maar niet later dan zestig (60) dagen na de eerste datum waarop het gebrek door de Klant is vastgesteld.

 

6.3. DISCLAIMERS. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, NEITHER PARTY MAKES ANY WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, AND EACH PARTY SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW. EACH PARTY DISCLAIMS ALL LIABILITY AND INDEMNIFICATION OBLIGATIONS FOR ANY HARM OR DAMAGES CAUSED BY ANY THIRD-PARTY HOSTING PROVIDERS. SMART DOES NOT WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED. THIS SERVICE AND DOCUMENTATION ARE LICENSED “AS IS,” AND YOU ASSUME THE ENTIRE RISK AS TO THEIR QUALITY, PERFORMANCE AND RESULTS.  YOU ARE ADVISED TO CHECK AND VALIDATE YOUR WORK.  IN NO EVENT WILL SMART SOFTWARE OR ANYONE ELSE WHO HAS BEEN INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION OR DELIVERY OF THIS SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE. THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, ORAL OR WRITTEN, EXPRESS, OR IMPLIED.

 

7. Wederzijdse schadeloosstelling

 

7.1. Vrijwaring door Smart. Smart zal de Klant, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en contractanten vrijwaren tegen alle vorderingen, eisen, rechtszaken of procedures van derden ("Vorderingen") tegen de Klant die beweren dat het gebruik van de Abonnementsdienst zoals hieronder wordt overwogen inbreuk maakt op een auteursrecht, een Amerikaanse patent uitgegeven op de ingangsdatum, of een handelsmerk van een derde partij, en zal alle kosten en schadevergoedingen betalen die uiteindelijk door een bevoegde rechtbank aan de klant worden toegekend als gevolg van een dergelijke claim; op voorwaarde echter dat de Klant: (i) Smart onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de Claim; (ii) Smart de volledige controle geeft over de verdediging en schikking van de Claim (op voorwaarde dat Smart een Claim niet kan schikken tenzij het de Klant onvoorwaardelijk ontheft van alle aansprakelijkheid); en (iii) Smart, op kosten van Smart, alle redelijke hulp verleent. Smart is niet verplicht de Klant schadeloos te stellen in het geval van: (a) wijziging van de Abonnementsdienst door de Klant, zijn werknemers of Gebruikers in strijd met de verplichtingen van de Klant of als gevolg van een verboden activiteit zoals hierin uiteengezet; (b) gebruik van de Abonnementsdienst op een ongeoorloofde manier of op een manier die niet in overeenstemming is met de Documentatie; of (c) gebruik van de Abonnementsdienst in combinatie met een ander product of andere dienst die niet door Smart wordt geleverd. Indien de Klant wordt gelast om de Abonnementsdienst te gebruiken of Smart redelijkerwijs gelooft dat er een Claim kan worden ingediend, heeft Smart het recht om, naar eigen goeddunken, de Klant het recht te geven om gebruik te blijven maken van de Abonnementsdienst of om het Abonnement te vervangen of te wijzigen. Service zodat het geen inbreuk meer maakt. Als geen van de voorgaande opties redelijkerwijs beschikbaar is voor Smart, dan kan deze Overeenkomst worden beëindigd naar keuze van Smart en Smart's enige aansprakelijkheid is het verstrekken van een pro rata restitutie van eventuele vooruitbetaalde vergoedingen voor de Abonnementsdienst die moest worden geleverd na de ingangsdatum van de beëindiging.

 

7.2. Vrijwaring door Klant. De klant zal Smart, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en aannemers vrijwaren van alle claims tegen Smart waarin wordt beweerd dat de klantgegevens inbreuk maken op de rechten van, of schade hebben berokkend aan, een derde partij of een wet overtreden, en zal alle kosten en schade vergoeden uiteindelijk door een bevoegde rechtbank aan Smart toegewezen als gevolg van een dergelijke Vordering; op voorwaarde echter dat Smart: (i) de Klant onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van de Claim; (ii) de Klant de volledige controle geeft over de verdediging en schikking van de Claim (op voorwaarde dat de Klant een Claim niet kan schikken tenzij hij Smart onvoorwaardelijk ontheft van alle aansprakelijkheid); en (iii) de Klant, op kosten van de Klant, alle redelijke hulp verleent.

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET EN BEHALVE MET BETREKKING TOT DE VRIJWARING OF VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN EN/OF DE SCHENDING VAN DE KLANT VAN ARTIKEL 4.3 OF BETALINGSVERPLICHTINGEN, IN GEEN GEVAL TOT EEN ANDERE PARTIJ VOOR EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEID BIJZONDERE, INCIDENTELE, BEPAALDE OF GEVOLGSCHADE, EVENWEL VEROORZAAKT, OF VOOR WINSTVERLIES, GEBRUIKSVERLIES, KOSTEN VAN GEGEVENSRECONSTRUCTIE, KOSTEN OF AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, ZOWEL IN CONTRACT, TORTRIS OF ANDERSZINS OP ENIGE MANIER IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS INDIEN DEZE PARTIJ EERDER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE, OF (B) EEN TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN DERDE PARTIJ (OF SMART'S DERDE LICENTIEGEVERS VAN SMART), OF UIT DEZE UIT DEZE SCHADE VOORTVLOEIT. IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE OF ANDERSZINS, DE ABONNEMENTSKOSTEN DIE WERKELIJK DOOR DE KLANT WORDEN BETAALD TIJDENS DE ONMIDDELLIJK VOORAFGAANDE TWAALF (12) MAANDEN OVERSCHRIJDEN VOOR DE SUBCRIPTINO-DIENST WAARUIT DE CLAIM IS ONTSTAAN.

 

9.Termijn en beëindiging

 

9.1. Contractduur en Bestelformulier(en). De looptijd van deze Overeenkomst begint op de Ingangsdatum en loopt door totdat alle Bestelformulieren zijn verlopen of anderszins zijn beëindigd (“Termijn”). De Abonnementstermijn voor elk Bestelformulier gaat in op de ingangsdatum van het toepasselijke Bestelformulier en loopt door zoals daarin uiteengezet, en wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende termijnen, tenzij een van de partijen de andere partij schriftelijk op de hoogte stelt van niet-verlenging van ten minste negentig jaar. (90) dagen voor het verstrijken van de dan geldende Abonnementsperiode.

 

9.2. Beëindiging. Either party may terminate this Agreement: (i) upon sixty (60) days prior written notice to the other party of a material breach by the other party if such breach remains uncured at the expiration of such notice period, or (ii) immediately in the event the other party becomes the subject of a petition in bankruptcy or any other proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation or assignment for the benefit of creditors. In the event the Agreement is terminated, all Order Forms are simultaneously terminated.

 

9.3. Effect van beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant, vanaf de datum van een dergelijke beëindiging, onmiddellijk de toegang tot en het anderszins gebruiken van de toepasselijke Service (behalve zoals toegestaan onder Sectie 9.4) en Smart Confidential Information staken. Beëindiging om welke reden dan ook ontslaat de Klant niet van de verplichting om alle opgebouwde of verschuldigde vergoedingen te betalen aan Smart vóór de ingangsdatum van de beëindiging. Bij beëindiging door Smart zal de Klant alle onbetaalde vergoedingen betalen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan en tot aan de ingangsdatum van de beëindiging. Bij een beëindiging door de Klant zal Smart de Klant alle vooruitbetaalde vergoedingen voor de betrokken Service terugbetalen die na de ingangsdatum van de beëindiging zouden worden geleverd.

 

9.4. Ophalen van klantgegevens. Op verzoek van de Klant binnen zestig (60) dagen na het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst, zal Smart de Klantgegevens via de Service op beperkte basis beschikbaar stellen aan de Klant, uitsluitend met als doel de Klant Klantgegevens op te halen voor een periode van maximaal dertig (30) dagen nadat een dergelijk verzoek door Smart is ontvangen. Na een dergelijke periode van dertig (30) dagen is Smart niet verplicht om Klantgegevens bij te houden of te verstrekken en kan daarna, tenzij wettelijk verboden, alle Klantgegevens verwijderen. Indien Klant de hulp van Smart nodig heeft, kan Klant Smart professionele diensten afnemen tegen de dan geldende factureringstarieven van Smart op grond van een afzonderlijk ondertekend Werkoverzicht en Professionele Dienstenovereenkomst. De klant bepaalt de omvang van de professionele diensten die worden ingeschakeld om gegevens uit het Smart-systeem te extraheren en kan als zodanig de betrokkenheid van Smart bij de professionele diensten vergroten of verkleinen om de kosten te beheersen.

 

 

10.Algemene bepalingen.

 

10.1. Naleving van export. De Services, Documentatie en andere technologie die Smart beschikbaar stelt, en afgeleiden daarvan, kunnen onderworpen zijn aan exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Elke partij verklaart dat ze niet op een lijst van geweigerde partijen van de Amerikaanse regering staat. De Klant staat Gebruikers niet toe toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enige Service of Documentatie in een land met een embargo van de VS of in strijd met enige Amerikaanse exportwet of -regelgeving.

 

10.2. Aanvraag van de werknemer. Elke partij verbindt zich ertoe dat zij gedurende de Termijn en gedurende een periode van zes (6) maanden na het verstrijken van de Termijn niet specifiek werknemers van de andere partij zal vragen of trachten weg te lokken. Het voorgaande mag echter niet worden opgevat als een beperking of beperking voor een van beide partijen om werknemers van de andere partij in dienst te nemen die reageren op een algemeen verzoek om tewerkstelling door de partij, op voorwaarde dat een dergelijk verzoek niet opzettelijk is gericht op of is opgesteld met het oog op specifiek het aantrekken van medewerkers van de andere partij.

 

10.3. Publiciteit. Smart mag de naam en het logo van de klant gebruiken in klantenlijsten op www.smartcorp.com/customers. Geen van beide partijen mag advertenties, verkooppromoties, persberichten en andere publiciteit met betrekking tot deze Overeenkomst of de Diensten die hieronder worden uitgevoerd, uitgeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal Smart onmiddellijk alle gebruik van de naam, het logo van de Klant en elk ander intellectueel eigendom van de Klant staken.

 

10.4. Volledige overeenkomst en rangorde. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen de Klant en Smart met betrekking tot het gebruik door de Klant van Diensten en Documentatie en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Tenzij hierin anders bepaald, zal geen enkele wijziging, wijziging of verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst van kracht zijn tenzij schriftelijk en ondertekend door de partijen. De voorwaarden van deze Overeenkomst hebben voorrang op en vervangen alle voorgedrukte voorwaarden, voorwaarden of materiaal op de voorzijde of achterzijde van een inkooporder van de Klant. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen de volgende documenten, is de volgorde van prioriteit: (i) het toepasselijke Bestelformulier; (ii) deze Overeenkomst; en (iii) de Documentatie.

 

10.5. Opdracht. Geen van beide partijen mag haar rechten of verplichtingen hieronder overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (niet op onredelijke gronden onthouden, voorwaardelijk of uitgesteld); op voorwaarde echter dat elke partij deze Overeenkomst in zijn geheel (samen met alle Bestelformulieren) mag overdragen zonder de toestemming van de andere partij aan haar Gelieerde Onderneming of in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al haar activa . Niettegenstaande het voorgaande, als een partij wordt overgenomen door, nagenoeg al haar activa verkoopt aan, of een verandering van zeggenschap ondergaat ten gunste van, een directe concurrent van de andere partij, kan die andere partij deze Overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving. In het geval van een dergelijke beëindiging, zal Smart aan de Klant alle vooruitbetaalde vergoedingen voor Abonnementsdiensten terugbetalen die zijn toegewezen aan de rest van de dan lopende Abonnementsperiode voor de periode na de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging. Onder voorbehoud van het voorgaande, zal deze Overeenkomst bindend zijn en ten goede komen aan de partijen, hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

 

10.6. Relatie van de partijen. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen. Er zijn geen derde begunstigden onder deze Overeenkomst.

 

10.7. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de andere voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst (met uitzondering van betalingsverplichtingen) als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke controle van die partij, met inbegrip van overmacht, regeringshandelingen, overstroming, brand, aardbevingen, burgerlijke onrust, daden van terreur, stakingen of andere arbeidsproblemen (exclusief die waarbij de werknemers van die partij betrokken zijn), materiële inperking, verslechtering of onderbreking van de telecommunicatie- en internetservice, resulterend in het onvermogen van Smart om de Services te leveren, en denial-of-service-aanvallen.

 

10.8. Vrijstelling. Geen enkele tekortkoming of vertraging door een van de partijen bij het uitoefenen van enig recht onder deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van dat recht of enig ander recht. Elke verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst moet schriftelijk zijn en door elke partij worden ondertekend. Een verklaring van afstand bij een bepaalde gelegenheid mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel bij een toekomstige gelegenheid. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst, zijn de hierin geboden rechtsmiddelen een aanvulling op, en niet exclusief, enige andere rechtsmiddelen van een partij bij de wet of in billijkheid.

 

10.9. Toepasselijk recht; Locatie. Deze Overeenkomst en elke claim, controverse, recht, verplichting of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of een Bestelformulier wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Massachusetts, VS, zonder rekening te houden met de principes van conflictenrecht . De partijen komen overeen dat de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen niet van toepassing zijn op deze overeenkomst. De partijen zien af van elk recht op juryrechtspraak in verband met een actie of proces op welke manier dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst.

 

10.10. Mededelingen. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, moeten alle kennisgevingen (behalve voor routinematige zakelijke communicatie, bijv. kennisgevingen van verlenging en informatie, onderhoudsvensters) schriftelijk worden gedaan en worden verzonden via aangetekende of aangetekende post, met een ontvangstbewijs, of per koeriersdienst. Kennisgevingen aan Smart moeten worden gericht aan de Chief Financial Officer, met een kopie aan de Chief Executive Officer, op de hoofdvestiging van Smart zoals hierboven in de eerste paragraaf van deze Overeenkomst is uiteengezet. Kennisgevingen aan de Klant moeten worden gericht aan de hoofdvestiging zoals hierboven vermeld in de eerste paragraaf van deze Overeenkomst.

 

10.11. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank in strijd wordt geacht met de wet, wordt de bepaling als nietig beschouwd en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht.

 

10.12. tegenhangers; Elektronische handtekeningen. Deze Overeenkomst en elk Bestelformulier kunnen worden uitgevoerd en geleverd in een willekeurig aantal tegenhangers, die elk als origineel worden beschouwd, maar die allemaal samen één en hetzelfde instrument vormen en, ongeacht hun datum van uitvoering, worden geacht van kracht zijn vanaf de ingangsdatum (tenzij een dergelijk document uitdrukkelijk anders bepaalt).

 

 

TENTOONSTELLING A

Ondersteuning en beschikbaarheid van serviceniveau

 

Dienstbeschikbaarheidsverplichting. Tijdens de Looptijd van deze Overeenkomst zullen de Services niet minder dan 99,5% van het totale aantal minuten binnen een kalendermaand beschikbaar zijn (de "Maandelijkse Systeembeschikbaarheidsverplichting"). Het behalen van de Systeembeschikbaarheidsverplichting sluit het volgende uit: (i) gepland onderhoud, inclusief maar niet beperkt tot gepland onderhoud dat ten minste vier (4) werkdagen van tevoren schriftelijk aan de Klant is medegedeeld; (ii) enige onbeschikbaarheid als gevolg van overmacht zoals uiteengezet in de Overeenkomst; (iii) enig probleem dat voortvloeit uit het gebruik van de Services door de Klant in combinatie met hardware of software die niet door Smart is geleverd; (iv) enige onderbreking of onbeschikbaarheid als gevolg van het gebruik van de Services door de Klant op een ongepaste, ongeautoriseerde of onwettige manier; (vi) enig probleem dat voortvloeit uit handelingen, fouten of nalatigheden van de Klant of een derde partij of enige software en/of systemen die niet door Smart zijn geleverd; en (vii) elke onderbreking die het gevolg is van het afsluiten of opschorten van de Diensten wegens niet-betaling in overeenstemming met Paragraaf 3.4 van de Overeenkomst. Smart houdt maandelijks de naleving van de Maandelijkse Systeembeschikbaarheidsverplichting bij en zal de Klant op verzoek een rapport verstrekken.

Scheduled Maintenance, Unscheduled Maintenance, and Background Jobs. Smart may have weekly or bi-weekly scheduled maintenance period on Saturdays between 6 AM ET to noon ET to perform system maintenance, backup, and upgrade functions for the Services. If scheduled maintenance is required outside of this maintenance period, Smart will notify Customer at least four (4) business days in advance.  In addition, the SIO application will be unavailable during period beginning background task computation jobs.  These computation jobs are typically scheduled once monthly or weekly outside of normal business hours and can take several hours to complete. In the event unscheduled maintenance may be required to resolve issues that are critical for performance of the Services, Smart will notify Customer as soon as practicable under the circumstances regarding any unscheduled maintenance. All scheduled and unscheduled maintenance notifications are logged and communicated to Customer electronically in writing via the Services.

 

Systeembeschikbaarheidskrediet. Any request for a credit must be made in writing by the Customer. Smart shall issue a credit to Customer for failure to meet the Monthly System Availability Commitment within thirty (30) days following receipt of written request. The credit is 10% of the Subscription Fee divided by twelve (12) for the month of the failure (the “System Availability Credit”).

 

Steun. Gedurende de gehele Looptijd van deze Overeenkomst zal Smart-personeel gratis ondersteuning bieden via e-mail, telefoon en webconferenties voor kritieke en praktische problemen met betrekking tot de bediening van de gebruiker. Om een ondersteuningsverzoek te starten, moet een e-mail worden verzonden naar ons ondersteuningsticketsysteem op: support@smartcorp.com. Telefoongesprekken kunnen worden geplaatst op 617-489-2743 of gratis op 800-SMART-99. Ons klantenondersteuningsportaal is:  support.smartcorp.com. Gebruikers kunnen de portal bezoeken om een ticket in te voeren, naar antwoorden te zoeken in onze kennisbank of om functieverzoeken in te voeren.

Softwareverbeteringen, upgrades en fixes worden tijdens geplande downtime zonder extra kosten geleverd en worden automatisch geïmplementeerd. Twee weken voordat een upgrade wordt uitgebracht, zal Smart Software een parallelle omgeving bieden met de te upgraden versie, zodat gebruikers zich vertrouwd kunnen maken met de nieuwe versie voordat ze worden uitgebracht. Zodra de upgrade naar uw productiesysteem is geïmplementeerd, wordt de parallelle omgeving uitgeschakeld tot twee weken voor de volgende upgrade.

Ondersteuning via telefoon en webconferenties wordt verleend van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur ET, met uitzondering van feestdagen in de Verenigde Staten. Alle ingediende ondersteuningsverzoeken worden tijdens normale kantooruren binnen 4 uur opgevolgd door een reactie van het ondersteuningspersoneel. Smart zal echter commercieel redelijke inspanningen leveren om onmiddellijk op ondersteuningsverzoeken te reageren. Er wordt alles aan gedaan om snel te reageren buiten kantooruren, maar een reactie is pas de volgende werkdag gegarandeerd.

 

Verbeter de forecasting nauwkeurigheid, elimineer overtollige voorraad en maximaliseer service levels

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over Smart IP&O

Vraag ons naar onze gecertificeerde ERP-integraties


  Naam *


  Functietitel *


  Bedrijf *


  Werk email *


  Telefoon *


  Stuur mij meer informatie
  Plan mijn gratis demo